M Shot : Testosterone

Testosterone คือฮอร์โมนเพศชาย ทำหน้าที่กระตุ้นให้ร่างกายผู้ชายแสดงลักษณะความเป็นชาย

แนะแนวเรื่อง