M Circumcision ขริบไร้เลือด

คือ การตัดหนังส่วนปลายบริเวณอวัยวะเพศชายส่วนหัวองคชาติออก โดยใช้เครื่องมือตัดอัตโนมัติที่มีความปลอดภัย